Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs bokslutskommuniké 2019

Saab presenterar resultatet för helåret 2019.

Kommentar från VD och koncernchef, Micael Johansson:

Ett starkt år med fortsatt tillväxt och lönsamhetsförbättring
Saab visade en stark utveckling under 2019; en stabil orderingång och god exekvering bidrog till fortsatt organisk tillväxt samt lönsamhetsförbättring. I slutet av året säkrade Saab också milstolpebetalningar som genererade ett starkt operativt kassaflöde under fjärde kvartalet.

Efterfrågan på bolagets produkter och lösningar är fortsatt hög och marknaden förväntas fortsätta växa de närmaste åren, samtidigt som Saab går in i en produktions- och leveransfas. Saab håller fast vid de långsiktiga finansiella målen om en årlig organisk tillväxt på 5 procent och en rörelsemarginal på 10 procent per år över en konjunkturcykel.

Orderingång
Orderingången för 2019 uppgick till SEK 27,2 miljarder (28,0). Orderstocken var vid årets slut SEK 93,3 miljarder (102,2). Volymen på mindre ordrar fortsatte och ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Saab mottog under året en stor order från finska försvarsmakten på leverans och integration av ledningssystem och sensorer till Finlands nya korvetter. Viktiga ramavtal tecknades för försvarssystemet Carl-Gustaf. Därutöver offentliggjorde Förenade Arabemiraten under fjärde kvartalet sin intention att köpa ytterligare två flygburna övervakningssystem GlobalEye.

Försäljningsintäkter och rörelseresultat
Försäljningsintäkterna 2019 ökade till SEK 35,4 miljarder (33,2), vilket motsvarade en tillväxt på 7 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 6 procent, där fem av sex affärsområden bidrog till försäljningsökningen. Saab fortsätter att investera i FoU och innovation för att stödja framtida lönsam tillväxt. För 2020 bedöms försäljningen fortsätta växa i linje med Saabs långsiktiga tillväxtmål.

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 937 (2 564) med en rörelsemarginal på 8,3 procent (7,7).  Lönsamhetsförbättringen berodde i huvudsak på den goda volymutvecklingen. Under 2020 bedöms rörelsemarginalen fortsätta visa en förbättring jämfört med 2019.

Under sista kvartalet tog Saab viktiga steg i Gripen E-programmet till Sverige, där det första serietillverkade planet genomförde sin första flygning och levererades in i det gemensamma flygutprovningsprogrammet. Tidigare under året togs steg i leveransen av Gripen E till Brasilien. Utöver detta, fortskred arbetet med Saabs nya produktionsanläggning för skolflygplanet T-7A Red Hawk i West Lafayette, Indiana, USA.

Operationellt kassaflöde
Det operationella kassaflödet för 2019 visade en förbättring och uppgick till MSEK -1 300 (-2 424). I det fjärde kvartalet säkrades viktiga milstolpebetalningar som genererade ett starkt operationellt kassaflöde på MSEK 3 056 (2 773). För 2020 är ambitionen att det operationella kassaflödet skall vara positivt.

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 om SEK 4,70 (4,50) per aktie.

Prognos för 2020
För 2020 bedömer Saab en organisk försäljningstillväxt i linje med det långsiktiga finansiella målet på 5 procent. Rörelsemarginalen för 2020 bedöms förbättras jämfört med 2019.
     
   
Finansiell översikt

MSEK Helår 2019 Helår 2018  Förändring, % Kv4 2019 Kv4 2018 
Orderingång 27 216 27 975 -3 8 123 10 792
Orderstock 93 293 102 184 -9    
Försäljningsintäkter 35 433 33 156 7 10 578 11 018
Bruttoresultat 8 035 7 764 3 2 569 2 788
Bruttomarginal, % 22,7 23,4   24,3 25,3
EBITDA ³⁾ 4 305 3 182 35 1 563 1 654
EBITDA-marginal, % 12,1 9,6   14,8 15,0
Rörelseresultat (EBIT) 2 937 2 266 30 1 198 1 422
Rörelsemarginal, % 8,3 6,8   11,3 12,9
Justerat rörelseresultat 2 937 2 564 15 1 198 1 422
Justerad rörelsemarginal, % 8,3 7,7   11,3 12,9
Periodens resultat 2 025 1 366 48 904 1 008
varav moderbolagets aktieägares andel 1 983 1 313 51 883 982
Resultat per aktie efter utspädning, SEK ¹⁾ 14,81 11,21   6,60 8,23
Räntabilitet på eget kapital, % ²⁾ 10,0 8,1      
Operationellt kassaflöde -1 300 -2 424   3 056 2 773
Fritt kassaflöde -2 036 -3 195   2 955 2 504
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -15,20 -27,27   22,13 21,00
           
¹⁾ Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 133 929 292 117 144 915   133 553 690 119 253 394
²⁾ Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.
³⁾ EBITDA har under  2019 påverkats med MSEK 411 i samband med införandet av IFRS 16 avseende tillkommande avskrivningar. För mer information se not 16.

 

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till
http://saabgroup.com/investor-relations/financial-data/key-ratios/

Presentation av Saabs bokslutskommuniké 2019

Saabs vd och koncernchef Micael Johansson och finansdirektör Magnus Örnberg presenterar Saabs bokslutskommuniké 2019.

Datum: Fredagen den 7 februari, klockan 10.00.

Rapporten publiceras klockan 07.30 samma dag på http://www.saabgroup.com

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning: 
http://saab-interimreport.creo.se/200207

Telefonkonferens:
Var vänlig ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer): 
SE: +46 8 505 583 57
UK: +44 3 333 009 269
US: 1 83 352 683 81

Bokslutskommunikén, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saabgroup.com/investor-relations.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com


Saab Investor Relations
Merton Kaplan, chef för investerarrelationer +46 (0)73 418 20 71

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020 kl. 07.30 CET.