Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Årsstämma 2017

Årsstämma i Saab AB ägde rum onsdagen den 5 april 2017, i Stockholm.

Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Saab AB 2017

Anföranden och presentationer vid stämman:

Det talade ordet gäller

Styrelseordförande Marcus Wallenbergs anförande vid stämman

VD Håkan Buskhes anförande vid stämman

 

Protokoll från årsstämman

Protokoll årsstämma 2017

Bilaga 1 (ej offentlig)

Bilaga 2 - Dagordning Årsstämma 2017

Bilaga 3a - Årsredovisning 2016

Bilaga 3b - Revisors yttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Bilaga 4 - Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2017

Bilaga 4 - Information om Joakim Westh

Bilaga 5 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2017

Bilaga 6 - Styrelsens förslag till LTI 2017_2018

Bilaga 7 - Styrelsens förslag till beslut om förvärv och överlåtelse egna aktier 2017

 

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag avseende punkterna 12-14 på dagordningen ingår i kallelsen

Styrelsens yttrande enl 19:22 Aktiebolagslagen

 

Valberedningens förslag (Punkt 1, 9, 10 och 11 på dagordningen)

Valberedningens förslag till Saabs Årstämma 2017

Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2017

Valberedningens motiverade yttrande om förslag till styrelse 2017

 

Övrig information

Styrelsens redovisning enligt 10.3 Svensk kod för bolagsstyrning avseende ersättningar

Revisorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Den 15 februari 2017 var sista dagen för aktieägare att inkomma med förslag till ärenden att tas upp på agendan.