Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
hero2_mountains_banner_1920x1440px.jpg

Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande i Saab AB utövas vid bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ.

En årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. På årsstämman beslutar aktieägarna till exempel om årsredovisningen, vinstutdelning, val av styrelse, styrelsearvode, revisorsarvode, antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och, i förekommande fall, val av extern revisor samt andra ärenden i enlighet med aktiebolagslagen.

Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för sina aktier.

Kallelse till årsstämman offentliggörs tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman och kallelse till årsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Årsstämma 2024

Tidigare bolagsstämmor

Följ länkarna nedan för att hitta information avseende tidigare årsstämmor.