Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Årsstämma 2021

Årsstämma i Saab AB kommer att äga rum tisdagen den 13 april 2021

Information till aktieägarna

Årsstämma hålls tisdagen den 13 april 2021, kl. 15.00. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas online med stöd av tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägare kan därför endast utöva sin rösträtt på årsstämman genom att aktieägaren deltar online eller poströstar.

Information om rätt att delta och anmälan, om hur aktieägare kan utöva sin rösträtt, samt om ombud och biträden kommer att framgå av kallelsen till årsstämman.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen under adress:

Saab AB
Box 7808
103 96 Stockholm

För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning måste ärendet ha inkommit till styrelsen senast den 23 februari 2021.

Pressmeddelande

Valberedning inför Saabs årsstämma 2021