Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Årsstämma 2021

Årsstämma i Saab AB ägde rum
tisdagen den 13 april 2021 kl. 15.00

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning beslutade styrelsen att årsstämman 2021 skulle hållas genom elektronisk uppkoppling med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Detta innebar att stämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägarnas utövande av rösträtt på stämman kunde endast ske genom att aktieägare deltog online eller poströstade i förväg.

Kallelse till årsstämma i Saab AB 2021

Protokoll från årsstämman

Protokoll årsstämma 2021

Bilaga 1 - Kallelse till årsstämma i Saab AB 2021

Bilaga 2 – Poströstningsformulär

Bilaga 3 (ej offentlig)

Bilaga 4a – Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Bilaga 4b - Revisorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Bilaga 5 - Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2021

Bilaga 6 - Styrelsens ersättningsrapport

Bilaga 7 - Styrelsens förslag till beslut om ersättningsriktlinjer

Bilaga 8 - Styrelsens förslag till LTI 2022

Bilaga 9  - Styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier 2021

Bilaga 10 - Styrelsens förslag till ny bolagsordning

Styrelsens förslag (punkt 2, 8b och 13-17 på dagordningen)

Styrelsens förslag avseende punkterna 2, 8b, 14, 15, 16 och 17 på dagordningen ingår i kallelsen

Styrelsens ersättningsrapport
Styrelsens yttrande enl. 19:22 Aktiebolagslagen
Styrelsens förslag till ny Bolagsordning

Valberedningens förslag (Punkt 1 och 9-12 på dagordningen)

Valberedningens förslag till Saab AB årsstämma 2021
Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2021
Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Saab AB, inklusive redogörelse för valberedningens arbete, inför årsstämman 2021

Förslag från aktieägaren Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (punkt 18 på dagordningen)

Förslag från aktieägaren Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Styrelsen i Saab ABs yttrande över Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens förslag

Övrig information

Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare
Information om hur dina personuppgifter behandlas

Tisdagen den 23 februari 2021 var sista dagen för aktieägare att inkomma med förslag till ärenden att tas upp på agendan.

Pressmeddelande

Kommuniké från Saabs årsstämma 2021
Kallelse till Saabs årsstämma 2021
Valberedning inför Saabs årsstämma 2021

Årsredovisning

Här kan du ladda ner Års- och hållbarhetsredovisningen:
Års- och hållbarhetsredovisningen 2020

Beställ tryckt version av redovisningen via nedanstående länk:
Beställ Års- och hållbarhetsredovisningen 2020