Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Arvode till styrelsen

Ersättning till styrelsen föreslås av valberedningen och beslutas av årsstämman.

Vid årsstämman 2021 beslutades att arvoden till styrelsen skall utgå med
1 975 000 kr till ordföranden, 725 000 kr till vice ordföranden och 645 000 kr vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning för arbete i revisionsutskottet utgår med 275 000 kr till ordföranden och 175 000 kr vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Ersättning till ersättningsutskottet utgår med 155 000 kr till ordföranden och 95 000 kr vardera till övriga ledamöter.