Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Arvode till styrelsen

Ersättning till styrelsen föreslås av valberedningen och beslutas av årsstämman.

Vid årsstämman 2023 beslutades att arvoden till styrelsen skall utgå med
2 140 000 kr till ordföranden, 780 000 kr till vice ordföranden och 700 000 kr vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning för arbete i revisionsutskottet utgår med 295 000 kr till ordföranden och 190 000 kr vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Ersättning till ersättningsutskottet utgår med 165 000 kr till ordföranden och 100 000 kr vardera till övriga ledamöter.