Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Arvode till styrelsen

Ersättning till styrelsen föreslås av valberedningen och beslutas av årsstämman.

Vid årsstämman 2020 beslutades att arvoden till styrelsen skall utgå med
1 900 000 kr till ordföranden, 700 000 kr till vice ordföranden och 620 000 kr vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning för arbete i revisionsutskottet utgår med 250 000 kr till ordföranden och 165 000 kr vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Ersättning till ersättningsutskottet utgår med 150 000 kr till ordföranden och 90 000 kr vardera till övriga ledamöter.