Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Styrelsens arbete

Enligt styrelsens arbetsordning ska normalt sju ordinarie sammanträden hållas per år utöver det konstituerande sammanträdet. Styrelsen kan dessutom sammanträda när omständigheterna så kräver.

Under 2022 har styrelsen haft ett konstituerande möte, sju ordinarie styrelsemöten och två extra möten, totalt tio möten. Styrelsens möten under 2022 har hållits i Stockholm, förutom två möten i Linköping i samband med årsstämman i april. Styrelsen har även under oktober 2022 besökt bolagets verksamheter i Syracuse och West Lafayette, USA.

Styrelsen antar årligen en arbetsordning, en instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Arbetsordningen innehåller bland annat bestämmelser om det antal styrelsemöten som ska hållas, förteckning över de ärenden som ska behandlas på styrelsesammanträden, rapportering från revisorn samt de särskilda beslut som ska fattas vid det konstituerande sammanträdet. Arbetsordningen och den särskilda VD-instruktionen anger arbetsfördelningen inom styrelsen och dess två utskott, ersättningsutskottet och revisionsutskottet, inklusive styrelseordförandes roll, respektive arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. I VD-instruktionen anges verkställande direktörens uppgifter och befogenheter, innefattande vilka ärenden som kräver styrelsens beslut. Till instruktionen knyts även policyer för investeringar, finansiering och rapportering.

Styrelsen har under året biträtts av styrelsesekreteraren, chefsjuristen Annika Bäremo, som inte är ledamot av styrelsen.

Styrelsens möten följer en agenda och styrelseledamöterna erhåller inför varje möte dokumentation och beslutsunderlag för ärendena på agendan. Verkställande direktören lämnar vid varje styrelsemöte en marknads- och verksamhetsrapport. En finansiell rapport presenteras vid varje styrelsemöte och behandlas särskilt ingående inför delårsrapporter och bokslutskommuniké. Styrelsen behandlar regelbundet investeringar, forsknings- och utvecklingsärenden, organisationsfrågor, hantering av väsentliga riskområden samt förvärv och avyttringar av bolag. I styrelsens årliga arbete ingår att besluta om bolagets affärsplan och strategi, vilket under 2022 behandlades i december. Vid styrelsens möte i december behandlas också årligen bolagets budget för kommande år liksom Enterprise Risk Management. Styrelsen behandlade i december även prestationsmål i bolagets två prestationsrelaterade aktieprogram.

Styrelsen har under 2022 särskilt arbetat med frågor relaterade till effekterna av kriget i Ukraina och Sveriges ansökan om Nato-medlemskap, exempelvis förberedelser för att möta framtida efterfrågan genom investeringar i utökad kapacitet och rekrytering av rätt kompetens, samt även specifika strategiska frågor. Styrelsen har vidare under 2022 arbetat med stora projekt relaterade till Gripen, A26, GlobalEye, missiler, stridsledningssystem och skolflygplanet T-7A samt andra väsentliga export- och marknadssatsningar. Under 2022 arrangerade bolaget två särskilda informationstillfällen för styrelseledamöterna, där de fick detaljerad information om bland annat bolagets arbete med innovationer, Combat Systems och Electronic Warfare samt andra viktiga strategiska frågor.

Utskottsarbetet utgör en väsentlig del av styrelsens arbete. Efter varje möte med revisions- och ersättningsutskotten lämnar respektive utskottsordförande en rapport till styrelsen om vad som har avhandlats på mötet. Styrelsen fattar därefter beslut i de frågor där utskotten förberett ärenden för styrelsebeslut.

Styrelsens arbete tidigare år