Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Styrelsens arbete

Enligt styrelsens arbetsordning ska normalt sju ordinarie sammanträden hållas per år utöver det konstituerande sammanträdet. Styrelsen kan dessutom sammanträda när omständigheterna så kräver.

Under 2020 har styrelsen haft ett konstituerande möte, sju ordinarie styrelsemöten och nio extra möten, totalt sjutton möten. Styrelsens möten under 2020 har hållits i Stockholm. Styrelsen har under oktober 2020 besökt verksamheterna vid Kockums i Karlskrona och Surveillance i Göteborg.

Styrelsen antar årligen en arbetsordning, en instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Arbetsordningen innehåller bland annat bestämmelser om det antal styrelsemöten som ska hållas, förteckning över de ärenden som ska behandlas på styrelsesammanträden, rapportering från revisorn samt de särskilda beslut som ska fattas vid det konstituerande sammanträdet. Arbetsordningen och den särskilda VD-instruktionen anger arbetsfördelningen inom styrelsen och dess två utskott, ersättningsutskottet och revisionsutskottet, inklusive styrelseordförandes roll, respektive arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. I VD-instruktionen anges verkställande direktörens uppgifter och befogenheter, innefattande vilka ärenden som kräver styrelsens beslut. Till instruktionen knyts även policyer för investeringar, finansiering och rapportering.

Styrelsen har under året biträtts av styrelsesekreteraren, chefsjuristen Annika Bäremo, som inte är ledamot av styrelsen.

Styrelsens möten följer en agenda och styrelseledamöterna erhåller inför varje möte dokumentation och beslutsunderlag för ärendena på agendan. Verkställande direktören lämnar vid varje styrelsemöte en marknads- och verksamhetsrapport. En finansiell rapport presenteras vid varje styrelsemöte och behandlas särskilt ingående inför delårsrapporter och bokslutskommuniké. Styrelsen behandlar regelbundet investeringar, forsknings- och utvecklingsärenden, organisationsfrågor, hantering av väsentliga riskområden samt förvärv och avyttringar av bolag. I styrelsens årliga arbete ingår att besluta om bolagets affärsplan och strategi, vilket under 2020 behandlades i december. Vid styrelsens möte i december behandlas årligen bolagets budget för kommande år liksom Enterprise Risk Management. Styrelsen behandlade i december även prestationsmål i bolagets två prestationsrelaterade aktieprogram.

Styrelsen har under 2020 särskilt arbetat med frågor relaterade till stora projekt som Gripen NG till Brasilien, Gripen E till Sverige, A26 till Sverige, GlobalEye till Förenade Arabemiraten och skolflygplanet T-7A till amerikanska flygvapnet samt andra väsentliga export- och marknadssatsningar. Styrelsen har även under året arbetat med specifika strategiska frågor, ärenden relaterade till effekterna av Covid-19 pandemin och tillsättandet av två nya vice verkställande direktörer, Christian Luiga och Anders Carp. Under 2020 arrangerade bolaget ett särskilt informationsmöte för styrelseledamöterna där de fick detaljerad information om bl.a. Gripen, vissa marknadsmöjligheter och strategiska överväganden.

Utskottsarbetet utgör en väsentlig del av styrelsens arbete. Efter varje möte med revisions- och ersättningsutskotten lämnar respektive utskottsordförande en rapport till styrelsen om vad som har avhandlats på mötet. Styrelsen fattar därefter beslut i de frågor där utskotten förberett ärenden för styrelsebeslut.

Styrelsens arbete tidigare år