Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Styrelsens arbete

Enligt styrelsens arbetsordning ska normalt sju ordinarie sammanträden hållas per år utöver det konstituerande sammanträdet. Styrelsen kan dessutom sammanträda när omständigheterna så kräver.

Under 2023 har styrelsen haft ett konstituerande möte, sju ordinarie styrelsemöten och fyra extra möten, totalt tolv möten. Styrelsens möten under 2023 har hållits i Stockholm, förutom ett möte i Linköping i juni då styrelsen även besökte bolagets lokala verksamheter inom Aeronautics och Surveillance.

Styrelsen antar årligen en arbetsordning, en instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen.

Arbetsordningen innehåller bland annat bestämmelser om det antal styrelsemöten som ska hållas, förteckning över de ärenden som ska behandlas på styrelsesammanträden, rapportering från revisorn samt de särskilda beslut som ska fattas vid det konstituerande sammanträdet. Arbetsordningen och den särskilda VD-instruktionen anger arbetsfördelningen inom styrelsen och dess två utskott, ersättningsutskottet och revisionsutskottet, inklusive styrelseordförandes roll, respektive arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

I VD-instruktionen anges verkställande direktörens uppgifter och befogenheter,innefattande vilka ärenden som kräver styrelsens beslut. Till instruktionen knyts även policyer för investeringar, finansiering och rapportering. 

Styrelsens möten följer en agenda och styrelseledamöterna erhåller inför varje möte dokumentation och beslutsunderlag för ärendena på agendan. Verkställande direktören lämnar vid varje styrelsemöte en marknads- och verksamhetsrapport. En finansiell rapport presenteras vid varje styrelsemöte och behandlas särskilt ingående inför delårsrapporter och bokslutskommuniké. Styrelsen behandlar regelbundet investeringar, forsknings- och utvecklingsärenden, organisationsfrågor, hantering av väsentliga riskområden samt förvärv och avyttringar av bolag. Bolagets affärsområdeschefer bjuds även regelbundet in till styrelsen för att presentera sina respektive affärsområden. I styrelsens årliga arbete ingår att besluta om bolagets affärsplan och strategi, vilket under 2023 behandlades i december. Vid styrelsens möte i december behandlas också årligen bolagets budget för kommande år liksom Enterprise Risk Management. I december behandlade styrelsen även prestationsmål i bolagets två prestationsrelaterade aktieprogram.

Utskottsarbetet utgör en väsentlig del av styrelsens arbete. Efter varje möte med revisions- och ersättningsutskotten lämnar respektive utskottsordförande en rapport till styrelsen om vad som har avhandlats på mötet. Styrelsen fattar därefter beslut i de frågor där utskotten förberett ärenden för styrelsebeslut.

Styrelsen har under året biträtts av styrelsesekreteraren, chefsjurist Annika Bäremo, som inte är ledamot av styrelsen.

Styrelsens arbete tidigare år