Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Ersättningsutskottet

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott med tre ledamöter i enlighet med principer i Koden. Ersättningsutskottets ledamöter efter årsstämman 2019 är Sten Jakobsson, Marcus Wallenberg och Bert Nordberg. Sten Jakobsson är ordförande i utskottet. Samtliga är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottets uppgifter är att bereda styrelsens beslut om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottet ska även upprätta förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som efter beslut av styrelsen presenteras för årsstämman.

Frågor som rör verkställande direktörens anställningsvillkor, ersättningar och andra förmåner bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Det är ersättningsutskottet som ansvarar för tolkning och tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet har inte någon egen beslutanderätt. Ersättningsutskottet har under 2019 arbetat särskilt med frågor relaterade till bolagets långsiktiga incitamentsprogram inklusive förslag till prestationsmål i bolagets två prestationsrelaterade aktieprogram, tillsättande av ny verkställande direktör och koncernchef samt översyn av ersättningsriktlinjerna på grund av nya lagkrav. Ersättningsutskottet protokollför sina möten och protokoll distribueras till övriga styrelseledamöter efter begäran.

Utskottet hade under 2019 fyra möten. Chefsjuristen Annika Bäremo var under 2019 sekreterare i utskottet.

Ersättning

För information om betald ersättning till Saabs ledande befattningshavare, se not 8 på sidan 102 i Årsredovisningen för 2019.

Ersättningsriktlinjer