Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Ersättningsutskottet

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott med tre ledamöter i enlighet med principer i Koden. Ersättningsutskottets ledamöter efter årsstämman 2023 är Johan Menckel, Marcus Wallenberg och Bert Nordberg. Johan Menckel är ordförande i utskottet. Samtliga är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottets uppgifter är att bereda styrelsens beslut om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottet ska även upprätta förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som efter beslut av styrelsen presenteras för årsstämman. Frågor som rör verkställande direktörens anställningsvillkor, ersättningar och andra förmåner bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Ersättningsutskottet ansvarar för tolkning och tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och för att förbereda (på uppdrag av styrelsen) en ersättningsrapport avseende ersättning enligt riktlinjerna.

Ersättningsutskottet har inte någon egen beslutanderätt. Ersättningsutskottet har under 2022 arbetat särskilt med frågor relaterade till bolagets långsiktiga incitamentsprogram inklusive förslag till prestationsmål i bolagets två prestationsrelaterade aktieprogram, en ny plan för nyckelanställda med syntetiska aktier för 1 500 nyckelpersoner (ej styrelse, VD eller koncernledning), och upprättande av en ersättningsrapport. Ersättningsutskottet protokollför sina möten och protokollen distribueras därefter till övriga styrelseledamöter efter begäran.

Utskottet hade under 2022 tre möten. Chefsjuristen Annika Bäremo var under 2022 sekreterare i utskottet.

Ersättning

För information om ersättning till Saabs ledande befattningshavare, se not 8 på sidan 116 i Årsredovisningen för 2022.

Ersättningsriktlinjer