Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
View of entrence to the Edge at HQ

Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Saabs organisation och förvaltningen av Saabs verksamhet. Styrelsen utser verkställande direktören och koncernchefen, som ansvarar för den dagliga operativa verksamheten inom Saab.

Aktieinnehav per den 31 maj 2024, om inte annat anges. För transaktioner under 2024 hänvisas till www.fi.se 

 

Oberoende

I tabellen nedan framgår vilka bolagsstämmovalda styrelseledamöter som enligt Kodens regler anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive i förhållande till bolagets större aktieägare.

Ledamot Invald Oberoende av bolaget / bolagsledningen Oberoende av större aktieägare

Marcus Wallenberg

1992

Ja

Nej 2)

Micael Johansson

2020 

Nej 1)

Ja

Henrik Henriksson

2021 

Ja

Ja

Danica Kragic Jensfelt

2017 

Ja

Ja

Anders Ynnerman

2024 

Ja

Ja

Johan Menckel

2019 

Ja

Ja

Bert Nordberg

2016 

Ja

Ja

Lena Erixon

2022 

Ja

Ja

Erika Söderberg Johnsson

2017

Ja

Ja

Sebastian Tham

2023

Ja

Nej 3)

Joakim Westh

2010  

Ja

Ja

1) Verkställande direktör och koncernchef i Saab AB
2) Styrelseledamot i Investor AB
3) Anställd i Investor AB

Bolaget uppfyller därmed Kodens krav på att en majoritet av de bolagsstämmovalda ledamöterna är oberoende av bolaget och bolagsledningen samt att minst två av dessa är oberoende i förhållande till större aktieägare.