Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Revisionsutskottet

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott med tre ledamöter i enlighet med principerna i aktiebolagslagen och Koden. Revisionsutskottets ledamöter efter årsstämman 2024 är Joakim Westh (utskottets ordförande), Erika Söderberg Johnsson och Sebastian Tham, varav både Joakim Westh och Erika Söderberg Johnsson är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större ägare. Vidare har samtliga ledamöter i utskottet redovisnings- eller revisionskompetens.

Revisionsutskottets arbete är i huvudsak av beredande karaktär, det vill säga att förbereda ärenden för slutliga beslut av styrelsen. Revisionsutskottet har viss begränsad beslutanderätt. Utskottet har till exempel fastställt riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor. Revisionsutskottets ledamöter efter årsstämman 2023 är Joakim Westh utskottets ordförande), Erika Söderberg Johnsson och Sebastian Tham, varav både Joakim Westh och Erika Söderberg Johnsson är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större ägare. Vidare har samtliga ledamöter i utskottet redovisnings- eller revisionskompetens. Revisionsutskottets uppgifter framgår av styrelsens arbetsordning. Revisionsutskottet ska bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering och lämna förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen, hålla sig informerat om revisionen av års- och koncernredovisningen, informera styrelsen om resultatet av revisionen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet, biträda valberedningen vid upprättande av förslag till stämmobeslut om revisorsval och i vissa fall upphandla revision samt fastställa riktlinjer för andra tjänster än revision som tillhandahålls av bolagets revisor. Revisionsutskottet ska även årligen övervaka effektiviteten och lämpligheten av bolagets antikorruptionsprogram, inklusive uppförandekod, samt hålla sig informerat om väsentliga avvikelser eller överträdelser av bolagets  antikorruptionsprogram, inklusive whistleblower-rapporter, genom regelbunden rapportering från Ethics and Compliance Board. Bolagets externa revisor deltar normalt i revisionsutskottets möten. Under 2023 har revisionsutskottet särskilt arbetat med aktuella frågor rörande bolagets finansiella ställning, den finansiella rapporteringen, införande av finansiella mål på medellång sikt, genomförande av stora projekt, inköp, budget, riskhantering, intern kontroll, nya regler om hållbarhetsrapportering, bolagets affärsetiska regelverk samt biträtt valberedningen inför förslag till revisorsval. Revisionsutskottet protokollför sina möten och protokollen distribueras till övriga styrelseledamöter efter begäran.

Utskottet hade under 2023 sex möten. Chefsjuristen Annika Bäremo var under 2023 sekreterare i utskottet.