Skip to content Go to main navigation Go to language selector
gripen-e_lapland_1.jpg

Hävittäjälentäjien blogi, Osa 1: Pohjolan operatiivinen ympäristö

5 min read + Video

Suomen geopoliittinen sijainti asettaa äärimmäisiä vaatimuksia Puolustusvoimien toiminnalle. Taistelua käydään kaikissa toimintaympäristöissä ­– avaruudessa, maalla, merellä, ilmassa sekä verkossa. Vastustaja on lukumäärällisesti kaikilla toimintaympäristöillä vahvempi. Nykyaikaisen vastustajan kyky vaikuttaa kaukana lentäviin maaleihin erittäin suorituskykyisillä asejärjestelmillä asettaa vaatimukset myös yksittäisille laveteille. On taisteltava luotettavilla ja joustavasti operoitavilla korkean teknologian välineillä, jotka ovat integroitu selviytymiskykyiseen ja asevaikutukseltaan suorituskykyiseen lavettiin. Tämän pohjalta määräytyvät ne ominaisuudet mitä nykyaikaiselta hävittäjältä ja niiden operoinnilta sekä oman toiminnan suojaamiselta vaaditaan.

Suomen hävittäjäkalustolla on kyettävä jatkuvasti toimimaan sekä taistelemaan A2/AD-kuplan, eli vastustajan ilmapuolustuksen uhan alla. Seuraavissa kappaleissa esitetään ne avainkohdat, jotka mahdollistavat Gripen E:n kyvykkyyden toimia kiistetyssä taistelutilassa jatkuvan uhkan alla.

Reaaliaikainen tilannekuva yhteistoiminnan kaikilla tasoilla

Hävittäjätoiminnan ytimessä on tilannekuva, joka mahdollistaa vastustajan toimien ennakoinnin, oman toiminnan oikea-aikaisen ja tehokkaan suojaamisen sekä hävittäjätorjunnan ja vastailmatoiminnan koordinoinnin. Gripen E:n edistyksellinen sensoriteknologia sekä verkottuneen sodankäynnin kyvyt mahdollistavat tilannekuvan muodostamiseen vaaditun tiedon keräämisen, prosessoinnin sekä joustavan, reaaliaikaisen ja oikean tiedon esittämisen kaikille verkon jäsenille.

Yksittäisen ohjaajan näkemä tilannekuva koneen ohjaamossa on selkeä ja siinä esitetään kaikki olennainen tieto, minkä perusteella ohjaaja voi tehdä optimaalisia päätöksiä kuhunkin taistelutilanteeseen liittyen. Kaikki verkon jäsenet näkevät reaaliajassa mitä taistelutilanteessa tapahtuu ja näin oman toiminnan koordinointi ja asevaikutusten optimointi on tehokasta.

GlobalEye

Valtakunnan tasolla tilannekuvaa voidaan täydentää GlobalEye:n suorituskyvyillä kerätä tiedustelutietoa ja todisteita vastustajan toiminnasta sekä optimoida kriisin syttyessä hävittäjäkaluston käyttö hajautetusta ryhmityksestä oikeaan hetkeen ja paikkaan. Tilannekuvaa annetaan jokaisen puolustushaaran (maa-, meri- ja ilmavoimat) sekä valtion ylimmän johdon päätöksentekoa varten. Tämä oikea, tarkka ja reaaliaikainen tilannekuva palvelee yhteistoiminnan kaikilla tasoilla ja kaikissa vaiheissa; syvän rauhan ajasta sotatilaan.

Tehokkaat omasuojajärjestelmät

Selviytyäkseen A2/AD-kuplan alla, hävittäjän tulee kyetä suojautumaan vihollisen ohjuksilta. Gripen E kykenee tähän tehokkaiden aktiivisten sekä passiivisten omasuojajärjestelmien avulla. Jokaisessa Gripen E -koneessa on oma aktiivinen häirintälähetin, jolloin jokainen runko kykenee elektronisen vaikuttamisen (ELVA) tehtäviin. Lisäksi, EAJP-häirintäsäiliötä voidaan tarvittaessa käyttää täydentämään vastustajan ohjusjärjestelmien häirintää. Tilanteen mukaan LADM-häirintäohjusta voidaan myös käyttää omasuojan tarpeisiin, jolloin alueella toimivia uhkia voidaan kyllästää, lamauttaa, hämätä tai häiritä, mikäli tarpeellista.

ladm.jpg
LADM -häirintäohjuksen elektronisen sodankäynnin ja -vaikuttamisen kyky on pitkälti Suomessa kehtietty, Saab Teknologiakeskuksessa Tampereella.

Ohjuslaukaisuja sekä tutka- ja elektro-optisten sensorien seurantoja vastaan koneen passiiviset järjestelmät, jotka koostuvat mm. BOL-omasuojajärjestelmän monipuolisista silpuista ja soihduista, antavat tehokkaan suojan. Ohjaaja saa myös varoituksen lähestyvästä ohjuksesta Missile Approach Warning System (MAWS) -järjestelmän avulla ja voi täten liikehtiä tehokkaasti väistäessään lähestyvää ohjusuhkaa. Kaikkien verkon Gripen E-koneiden omasuojaa voidaan myös optimoida ja yhdistää joustavasti kuhunkin uhkasuuntaan ja tilanteeseen sopivalla tavalla, käyttämällä usean koneen häirintää yhtäaikaisesti.

Kyky vaikuttaa vastustajaan

Kyetäkseen tehokkaasti toimimaan kiistetyssä taistelutilassa, hävittäjän on kyettävä vaikuttamaan sekä ilmassa, että maassa tai merellä oleviin uhkiin kaukaa ja tarkasti, ja näin poistamaan omiin operaatioihin ja toiminnan suojaamiseen kriittisesti vaikuttavia uhkia.

Ilmasta-ilmaan -uhkia vastaan Gripen E on varustettu tämän hetken parhaalla pitkän kantaman ilmataisteluohjuksella. Meteor -ohjuksen ylivertainen kinemaattinen suorituskyky mahdollistaa hävittäjäuhkien eliminoimisen ennen kuin ne pääsevät vaikuttamaan omiin koneisiin. Ohjuksen patoputkimoottori, sekä sen nopeusprofiilin ominaisuudet takaavat sille vastustajan asejärjestelmiin verrattuna paremman suorituskyvyn ja kinemaattisen kantaman.

Ilmasta-maahan -uhkiin voidaan vaikuttaa uhkasta ja maalista riippuen monin asein. Vahvasti suojattuihin kohteisiin tai aluemaaleihin voidaan vaikuttaa KEPD350 TAURUS -risteilyohjuksella, kun taas vaikkapa ilmatorjuntajärjestelmien eliminointiin voidaan käyttää SPEAR-keskimatkan ilmasta-maahan -asetta. Lähietäisyyksille on mahdollista käyttää SDB-liitopommia.

Elektronisen sodankäynnin keinoin voidaan vaikuttaa ei-kinemaattisesti, käyttämällä esimerkiksi edellä mainittua LADM-häirintäohjusta tai EAJP-häirintäsäiliötä. Näin voidaan harhauttaa, häiritä tai lamauttaa vastustajan järjestelmiä ja luoda itselle ajallinen ja / tai paikallinen toiminnan vapaus taistelukentälle.

Kaikkia Gripen E:n kykyjä voidaan yhdistää joustavasti tehtävän ja tilanteen mukaan.

Liikkeessä kaikissa olosuhteissa

Nykyaikaisilla asejärjestelmillä voidaan vaikuttaa erittäin kauas ja nopeasti. Tiedustelujärjestelmät ovat kehittyneet merkittävästi ja kohteen sijainti voidaan selvittää ripeästi. On pysyttävä liikkeessä, tehden vastustajalle mahdollisimman vaikeaksi tietää missä ja milloin se voisi iskeä. Liike ja hajauttaminen ovat edelleen tehokkaita keinoja suojautua nykyaikaista uhkaa vastaan. Gripen E on rakennettu juuri tällaisen sodankäynnin varalle. Koneen modulaarinen rakenne, helppo huollettavuus ja erittäin nopea kääntöaika maassa seuraavaan tehtävään mahdollistavat kaluston nopean ja joustavan liikuttamisen hajautetussa toiminnassa. Gripen E ei ole sidottu vauriokorjausten tai vaikkapa moottorinvaihdon osalta kiinteisiin korjaamotason rakenteisiin, vaan esimerkiksi moottorinvaihto voidaan toteuttaa kenttäolosuhteissa alle tunnissa.

Liike mahdollistetaan myös sillä, että kalusto on luotettavaa ja sen käyttöaste on korkea. Gripen on todistetusti käyttövarmuudeltaan huippuluokkaa ja tämä ominaisuus takaa koko hävittäjävoiman käytön sen täydellä potentiaalilla, niin että kalusto riittää tehokkaan hävittäjätorjunnan toteuttamiseksi.

Suomen olosuhteissa operatiivisessa ympäristössä liikkuvan sodankäynnin sekä hajauttamisen tärkeyttä ei voi tarpeeksi korostaa. Kalusto, joka ei kykene toimimaan ympäri vuoden vallitsevissa olosuhteissa Suomen taistelutavan mukaisesti, tarkoittaisi Suomen ilmavoiman lamautumista ja pahimmassa tapauksessa tuhoutumista kiinteisiin tukikohtiin. Gripen E kuitenkin tukee erinomaisesti liikkuvaa ja hajautetun sodankäynnin mahdollistavaa taistelutapaa, vuodenajasta ja olosuhteista riippumatta.

Yhteenveto

Gripen E:n sekä GlobalEye:n kyvykkyydet vastata Suomen olosuhteisiin, operatiiviseen ympäristöön ja Suomen uhkiin ovat huippuluokkaa. Yhteisoperaatioiden verkottuneen tilannekuvan mahdollistama oikea-aikainen ja tehokas johtaminen sekä vastustajalle maksimaaliset tappiot aiheuttavien torjuntatoimien toteuttaminen kaikissa olosuhteissa, hajautetusta ryhmityksestä oma toiminta suojaten, on juuri se operatiivinen ympäristö, mihin Gripen E ja GlobalEye on suunniteltu ja rakennettu. Näiden koneiden kyvykkyyksillä taataan Suomelle kaikissa olosuhteissa täydellisesti toimiva ilmapuolustusjärjestelmä.

Hävittäjälentäjien blogi on blogisarja, jossa kokeneet hävittäjälentäjät Mikko Koli ja Jussi Halmetoja paneutuvat Saabin hävittäjäteknologian kyvykkyyksiin ja ominaisuuksiin. Mikko Koli on entinen Hornet-koelentäjä Suomen ilmavoimista. Hän on mm. ensimmäinen JASSM-ohjuksen ampunut suomalainen. Jussi Halmetoja on kokenut Gripen-koelentäjä Ruotsin ilmavoimista. Hän toimi myös useamman vuoden Meteor-ilmataisteluohjushankkeessa Ruotsin edustajana.