Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Årsstämma 2014

Årstämma i Saab AB ägde rum tisdagen den 8 april 2014 i Stockholm

Anföranden och presentationer vid stämman

Det talade ordet gäller

Styrelseordförande Marcus Wallenbergs anförande vid stämman

VD Håkan Buskhes anförande vid stämman

VD Håkan Buskhes presentation i samband med anförandet vid stämman

 

Protokoll från årsstämman

Bilaga 1 (ej offentlig)

Protokoll årsstämma 2014

Bilaga 2 - Dagordning Årsstämma 2014

Bilaga 3.1 - Årsredovisning 2013

Bilaga 3.2 - Revisors yttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Bilaga 4 - Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2014

Bilaga 5 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2014

Bilaga 6 - Styrelsens förslag till LTI 2014

Bilaga 7 -Styrelsens förslag till beslut om förvärv och överlåtelse egna aktier 2014

Bilaga 8 - Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av aktier i Saab Grintek Technologies

 

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag avseende punkterna 12-15 på dagordningen ingår i kallelsen.

Styrelsens yttrande enl 19.22 Aktiebolagslagen

 

Valberedningens förslag

Punkterna 1, 9, 10 och 11 på dagordningen för årsstämman

Information om föreslagna styrelseledamöter samt övesikt oberoende 2014

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman, styrelsen och arvoden 2014

Valberedningens motiverade yttrande om förslag till styrelse 2014

Valberedningens redogörelse för sitt arbete årsstämma 2014

Ärende från aktieägare

Punkt 16 på dagordningen

Den 18 februari 2014 var sista dagen för aktieägare att inkomma med förslag till ärenden att tas upp på agendan.

Carl-Johan Westholms förslag

 

Pressmeddelanden

Kallelse till Saabs årsstämma 2014

Valberedningen inför Saabs årsstämma 2014

 

Övrig information

Revisors yttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens redovisning enligt 10.3 Svensk Kod för bolagsstyrning avseende ersättningar

 

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013