Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Bolagsstyrningsrapport

Saab strävar efter att hålla en hög standard i sin bolagsstyrning. Effektiv bolagsstyrning utgör ett led i att stärka Saabs konkurrenskraft och förtroendet på kapitalmarknaden.

Styrningen av Saab utgår från svensk lag, huvudsakligen aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares (Nasdaq Rulebook) - vilket också inkluderar Svensk kod för bolagsstyrning - samt andra relevanta svenska och utländska lagar, regler och riktlinjer:

Bolagsstyrningsrapport 2020

Bolagsstyrningsrapport 2020 och Revisors yttrande om Bolagsstyrningsrapporten - Utdrag ur Årsredovisning 2020

Bolagsstyrningsrapport 2020

Revisionsberättelse 2020

In English - Corporate Governance Report 2020 and Auditor’s Report on the Corporate Governance Report - Extract from Annual Report 2020

Corporate Governance Report 2020

Auditor's Report 2020

Tidigare bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapport 2019

Corporate Governance Report 2019

Bolagsstyrningsrapport 2018

Corporate Governance Report 2018

Bolagsstyrningsrapport 2017

Corporate Governance Report 2017

Bolagsstyrningsrapport 2016

Corporate Governance Report 2016

Bolagsstyrningsrapport 2015

Corporate Governance Report 2015

Bolagsstyrningsrapport 2014

Corporate Governance Report 2014

Bolagsstyrningsrapport 2013

Corporate Governance Report 2013

Bolagsstyrningsrapport 2012

Corporate Governance Report 2012

Bolagsstyrningsrapport 2011

Corporate Governance Report 2011

Bolagsstyrningsrapport 2010

Corporate Governance Report 2010

Bolagsstyrningsrapport 2009

Saab Corporate Governance Report 2009