Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
HoloLens

Kraften i goda samarbeten

Saab välkomnar möjligheterna att samarbeta med externa partners för att hitta och utveckla innovativa lösningar som kan föra vårt företag, vår bransch och vårt samhälle vidare.

Under vår historia av att arbeta med den svenska staten har Saab alltid omfamnat samarbete. Men vi samarbetar också av pragmatiska skäl. Vi inser att vi inte har alla svar eller resurser inom våra egna väggar. Därför är vi beredda att samarbeta med andra för att uppnå bästa möjliga resultat och innovationer, samtidigt som vi uppfyller våra egna strategiska behov.

Dessutom är det sant att den svenska synen på affärer uppmuntrar till samarbete. Ur Saabs perspektiv ser vi ingen konflikt i att konkurrera med ett företag inom ett område, samtidigt som vi är affärspartners inom ett annat – eftersom vår portfölj av produkter och tjänster är så omfattande är detta inte ett osannolikt scenario.

För Saab är samarbete med andra företag i smarta partnerskap både nödvändigt och önskvärt. Det är nödvändigt eftersom Saab bara är en komponent i enorma försvarsaffärer som Gripen-systemet eller ubåten i A26 Blekinge-klassen. Detta handlar om fleråriga projekt som involverar nationella regeringar, finansiella institutioner och andra industriella tillverkare. Dessutom är det önskvärt, eftersom det är sunt förnuft att välja det bästa och mest kostnadseffektiva sättet när det är möjligt, både för företagets, våra kunders och samhällets bästa.

Är du intresserad av att samarbeta med Saab? Kontakta oss här [LÄNK]

Saab och nystartade företag

Vi samarbetar med nystartade företag för att säkerställa att Saab har de mest aktuella kunskaperna och färdigheterna när vi utvecklar nya produkter och tekniker, och för att möta behoven hos vårt eget företag och våra kunder.

Vi har en systematisk syn både på vad vi behöver internt och på att söka efter externa nystartade företag. Ibland behöver vi ett nystartat företags frihet från etablerade arbetssätt och dess smidighet att kunna föreslå, utforska och utveckla nya förslag som ett komplement till vår starka leveranskultur.

Vår innovationsgrupp fokuserar på att hitta rätt partners till Saab och att undanröja eventuella hinder för samarbetet. Samtidigt kan de små företagen dra nytta av Saabs nätverk, och vi kan komma att bli deras första kund.

Att identifiera rätt partner innebär att kasta ut ett stort nät: att delta i uppstartsevenemang, innovationstävlingar och branschsammankomster, att bjuda in intresserade företag att kontakta Saab via vår startsida för innovation samt att sålla de nya kontakterna innan de skickas vidare till lämpligt affärsområde för granskning.

Exempel på samarbeten

Saab deltar i flera samarbeten och partnernätverk som hjälper till att främja innovation, bland annat:

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program:
Det här privatfinansierade forskningsprogrammet fokuserar på artificiell intelligens och autonoma system som agerar i samverkan med människor, kan anpassa sig till och lära sig av sin miljö genom givare, information och kunskap samt har förmåga att bilda intelligenta ”system med system”. Programvara är den främsta faktorn i dessa system och är ett integrerat forskningstema för programmet.

Saab är delägare i WASP och har flera representanter i teamet, medan vår CTO Petter Bedoire är representant i styrelsen. Saabs engagemang i WASP omfattar en forskningsarena för allmän säkerhet (WARA-PS). Denna ger en realistisk, storskalig och industriellt relevant demonstrationsmiljö med hjälp av scenarier som fokuserar på att hålla samhället och medborgarna säkra. Läs mer

AMEXCI:
Amexci är en gemensam FoU-satsning med 11 svenska företag, däribland Saab. Målet är att påskynda användningen av additiv tillverkning i industrin. Detta sker genom att öka kunskapen om tekniken och stödja kunderna under deras resa mot att införa teknik för additiv tillverkning och stärka sin konkurrensförmåga.

AMEXCI erbjuder sina kunder chansen att utveckla sina produkter och anställda med additiv tillverkning som möjliggörare för högre prestanda och kortare ledtider. Detta ger en mer innovativ och hållbar framtida produktion. Laboratoriet i Karlskoga erbjuder tjänster inom additiv tillverkning, materialanalys, mekanisk provning och kundutbildning. Saabs chef för Dynamics, Görgen Johansson, sitter i styrelsen, och utvecklingen av framtida material för bland annat flygplan är av särskilt intresse.

HoloLens
Som en pålitlig partner till Microsofts Mixed Reality-program skapar Saab applikationer för olika maskinvaruplattformar, inklusive Microsoft HoloLens.

2016 blev Saab en av de första utvecklarna som Microsoft bjöd in till sitt partnerprogram för blandad verklighet. Vårt kärnutvecklingsteam i Adelaide, Australien, har skapat program för Microsoft HoloLens-headset för blandad verklighet och virtuella headsets. Saabs utvecklingsteam har också skapat ett brett spektrum av tillämpningar för försvars-, hälsovårds-, utbildnings-, marknadsförings- och resurssektorerna. 

Centropy:
Saab samarbetar med det svenska nystartade företaget Centropy för att forska kring nya typer av kyllösningar för elektroniska komponenter. Tekniken har potential för stor användning inom bland annat flygsektorn, rymdsektorn, fordon, datacenter och datorer.

CEA Technologies:
Under det senaste årtiondet har Saab Australia samarbetat med radarspecialisterna CEA Technologies i samband med flera stora försvarsprojekt. CEA:s radar har integrerats i det 9LV-stridssystem som Saab har utvecklat för den australiska flottans större ytfartyg. 9LV-systemet finns också i många andra länders marina arsenal.

Universitet:
De övergripande strategiska målen för Saabs universitetssamarbeten är:

  • Högkvalitativ forskning med stor relevans för industrin. Detta uppnår vi genom att etablera nära samarbeten inom överenskomna forskningsområden.
  • Grundutbildning som attraherar toppstudenter och tillgodoser Saabs kompetensbehov.
  • Starkare internationella partnerskap.
  • Korsbefruktning av idéer mellan Saab och andra strategiska partners med koppling till respektive institution.

Bland de partners inom högre utbildning som Saab samarbetar med finns Linköpings universitet. Idag investeras en stor del av Saabs finansiering av forskning och utveckling i Linköping, vilket universitetet också kan dra nytta av. Många av universitetets studenter gör sina examensarbeten hos Saab. Företaget erbjuder också lärlingsplatser och har flera industridoktorander som studerar vid Linköpings universitet.

Andra universitet som Saab arbetar med:

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet och Försvarshögskolan (FHS) i Sverige, samt
Aalto-universitetet (Finland); Purdue University och Michigan Technological University (båda i USA).

Forskning och teknik

I FoT-strategin beskrivs i vilken riktning Saab fokuserar sin kompetens- och teknikutveckling för att skapa den förmåga som ger Saabs produkter deras konkurrensfördelar och marknadsposition. Central personal vid Saab är aktiva inom olika nationella och internationella forum, styrelser och andra organisationer som har betydelse för FoT-program i Sverige och Europa. FoT-aktiviteterna delas upp i teknik och scouting, studier av ny teknik, interna Saab-exklusiva FoT-projekt och samarbetsprojekt.

De flesta av våra FoT-projekt är samarbeten som delvis finansieras av externa källor, till exempel EU, FMV (Försvarets materielverk) och Vinnova (den svenska innovationsmyndigheten, som har ett nära samarbete med Saab och andra om exempelvis Sveriges nationella flygtekniska forskningsprojekt, NFFP).

Inom den civila sektorn inriktar sig FoT på demonstrationsprogram som det europeiska forskningsprogrammet Clean Sky, som syftar till att minska flygplansindustrins miljöpåverkan och samtidigt stärka det europeiska samarbetet och konkurrenskraften. De civila programmen stöttar också den nödvändiga tekniska utvecklingen för försvarsprodukter.

Inom försvarssektorn håller EU på att inrätta en europeisk försvarsfond. EU finansierar forskning och samfinansierar utveckling tillsammans med EU:s medlemsstater. Två förberedande åtgärder pågår och Saab deltar i flera projekt inom både forskning och utveckling. Den första förevisningsenheten som fick klartecken var Ocean 2020, som samordnas av Leonardo. Saab ska leda den sista förevisningen i Östersjön.

Saabs kontor för EU- och NATO-affärer i Bryssel utgör en värdefull kontaktyta för företaget gentemot den europeiska industrin och EU, inklusive den Europeiska förvarsfondens Horizon Europe-ramverk för forskning och innovation.

Leverantörer

Att identifiera rätt leverantörer är avgörande för att kunna hitta rätt samarbetspartners för våra komplexa och flerdimensionella affärer. Vi lyder alltid under olika upphandlingsregler i våra partnerskap, samtidigt som vår uppförandekod för leverantörer säkerställer att de företag vi arbetar med följer de tio principer som anges i FN:s Global Compact.

Relaterat

Fighter AESA
Story

Saabs samarbete med Aalto-universitet i Finland

Ett samarbetsavtal mellan Saab och Aalto-universitetet undertecknades 2017. Efter det har man redan startat 11 forskningsprojekt som är särskilt inriktade på utveckling av sensorteknik och artificiell intelligens.

Läs mer
GlobalEye
Story

Triple Helix: Sveriges och Saabs framgångsrecept

Sverige rankas ofta som ett av världens mest innovativa länder. En viktig anledning till detta är samarbetsmodellen ”Triple Helix”, där den akademiska världen, industrin och myndigheterna tillsammans identifierar, forskar kring och utvecklar innovativ teknik och tjänster som uppfyller landets behov. Sveriges försvarsindustri har sedan länge anammat detta tillvägagångssätt och Saab spelar en ledande roll. 

Läs mer