Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Revisorer

Vid årsstämman i april 2019 så omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för perioden från och med årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2021.

Den externa revisorns uppgift är att, på aktieägarnas uppdrag i enlighet med gällande lagar och föreskrifter, revidera bolagets räkenskaper, koncernredovisning, årsredovisning, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt genomföra lagstadgad granskning av bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporten. Härutöver genomför revisorn en översiktlig granskning av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet. Revisorn lämnar också en revisionsberättelse till årsstämman.

PricewaterhouseCoopers AB är medlem av PwCs globala nätverk med verksamhet i ca 150 länder. PwC har kompetens och erfarenhet inom för Saab viktiga områden; revision av stora och börsnoterade bolag, redovisningsfrågor, branscherfarenhet samt vana vid internationell verksamhet.

Huvudansvarig revisor är Peter Nyllinge. Andra revisionsuppdrag: Sandvik AB och AB Fagerhult.

Revisionsutskottet ansvarar för att tillse att revisorns oberoende ställning upprätthålls, bland annat genom att informera sig om pågående konsultuppdrag. Revisionsutskottet har också fastställt riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisorer. Utskottet ska även i tillämpliga fall godkänna sådana tjänster i enlighet med dessa riktlinjer.

Revisionsupphandling

Saab genomför nu en upphandlingsprocess för tillsättande av revisor för Saab koncernen. Val av revisor kommer att ske på årsstämman 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta Peter Malmersjö, Head of Group Reporting and Accounting Principles, peter.malmersjo@saabgroup.com