Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Ersättning

Saab skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Ersättningsstrukturerna skall så långt möjligt ha förutsägbarhet, såväl beträffande kostnaden för företaget, som förmånen för den anställde och vara baserade på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Avstämningar skall göras kontinuerligt med relevanta branscher och marknader.

Långsiktiga Incitamentsprogram

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget.

Det långsiktiga incitamentsprogrammet möjliggör för nuvarande och framtida anställda att bli aktieägare i Saab och innefattar krav på egen investering i aktier i Saab. Syftet med programmet är att stimulera anställda till fortsatt långsiktigt engagemang och fortsatt goda prestationer samt öka koncernens attraktivitet som arbetsgivare.

Årsstämman 2021 beslöt i enlighet med Styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram 2022 ("LTI 2022"), bestående av Aktiesparprogram 2022, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2022. LTI 2022 omfattar högst 1 370 000 aktier av serie B i Saab samt har motsvarande villkor som det långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2020.

Styrelsens avsikt är att även inför kommande årsstämmor föreslå årsstämman långsiktigt incitamentsprogram.

Långsiktigt incitamentsprogram 2022

Mer information om ersättning