Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Ersättning

Saab skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Ersättningsstrukturerna skall så långt möjligt ha förutsägbarhet, såväl beträffande kostnaden för företaget, som förmånen för den anställde och vara baserade på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Avstämningar skall göras kontinuerligt med relevanta branscher och marknader.

Långsiktiga Incitamentsprogram

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget.

Det långsiktiga incitamentsprogrammet möjliggör för nuvarande och framtida anställda att bli aktieägare i Saab och innefattar krav på egen investering i aktier i Saab. Syftet med programmet är att stimulera anställda till fortsatt långsiktigt engagemang och fortsatt goda prestationer samt öka koncernens attraktivitet som arbetsgivare.

Årsstämman 2024 beslöt i enlighet med Styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram 2025 ("LTI 2025"), bestående av Aktiesparprogram 2025, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2025 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2025. LTI 2025 omfattar högst 1 100 000 aktier av serie B i Saab.

Styrelsens avsikt är att även inför kommande årsstämmor föreslå årsstämman långsiktigt incitamentsprogram.

Långsiktigt incitamentsprogram 2025

Mer information om ersättning