Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Valberedningen 2021

Ledamöter i Saabs valberedning inför årsstämma 2021 var:

  • Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB
  • Petra Hedengran, Investor AB
  • Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
  • Ossian Ekdahl, Första AP-fonden
  • Anders Algotsson, AFA Försäkring


Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande, revisor samt styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen representerar cirka 53 procent av det totala röstetalet i Saab AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2020.

Årsstämma för Saab AB hölls tisdagen den 13 april 2021.

Instruktion för valberedningen

Valberedningsprocess beslutad av AGM 2011