Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Valberedningen 2024

Ledamöter i Saabs valberedning inför årsstämma 2024 var:

  • Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB
  • Petra Hedengran, Investor AB
  • Peter Wallenberg Jr, Wallenberg Investments AB
  • Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder
  • Anders Jonsson, Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt


Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande, revisor samt styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen representerar cirka 52 procent av det totala röstetalet i Saab AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2023.

Årsstämma för Saab AB hölls torsdagen den 11 april 2024 i Linköping.

Pressmeddelande

Instruktion för valberedningen

Valberedningsprocess beslutad av AGM 2011