Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Valberedningen 2022

Ledamöter i Saabs valberedning inför årsstämma 2022 är:

  • Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB
  • Petra Hedengran, Investor AB
  • Peter Wallenberg Jr, Wallenberg Investments AB
  • Ossian Ekdahl, Första AP-fonden
  • Anders Algotsson, AFA Försäkring


Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande, revisor samt styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen representerar cirka 51 procent av det totala röstetalet i Saab AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2021.

Årsstämma för Saab AB kommer att hållas onsdagen den 6 april 2022 i Linköping.

Aktieägare som vill lämna förslag till Saabs valberedning kan göra detta på e-mail: valberedningen@saabgroup.com eller med brev till adressen: Saab AB, Att: Valberedningen, Box 7808, 103 96 Stockholm. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 1 december 2021.

Instruktion för valberedningen

Valberedningsprocess beslutad av AGM 2011