Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Bolagsordning

Saab Aktiebolag

§ 1
Bolagets företagsnamn är SAAB AKTIEBOLAG. Bolaget är publikt (publ).

§ 2
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt utveckla, tillverka, försälja och underhålla produkter inom flyg-, verkstads- och elektronikindustrin samt tillhandahålla tekniska tjänster och bedriva konsultverksamhet inom elektronik-, tele- och dataområdena. Verksamheten är främst inriktad på försvarsmateriel. Bolaget skall vidare äga och förvalta fast och lös egendom, köpa och sälja rättigheter och utöva finansierings¬verksamhet samt driva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 3
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Linköpings kommun.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst sjuhundrafemtio miljoner (750.000.000) kronor och högst tre miljarder (3.000.000.000) kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 46.875.000 och högst 187.500.000.

§ 6
Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio röster och aktie av serie B en röst. I övrigt är aktierna av serie A och serie B likställda med varandra.

Ägare till aktie av serie A äger påfordra att aktien omvandlas till aktie av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier, som önskas omvandlade samt lämnas de övriga uppgifter och handlingar som styrelsen kan begära. Styrelsen för bolaget är skyldig att inom en månad från det begäran om omvandling inkommit anmäla denna för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering sker.

§ 7
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier inne¬havaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädes¬rätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut tecknings¬optioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderliga ändringar i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 8
Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst sex och högst tolv ledamöter jämte högst fyra suppleanter för dem.

§ 9
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses ett eller två registrerade revisionsbolag. Uppdraget som revisor skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

§ 10
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 11
Bolagsstämma skall hållas i Linköping eller Stockholm.

§ 12
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill deltaga i bolagsstämma, skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 13
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Godkännande av röstlängden;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut
  a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 8. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant;
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
 11. I förekommande fall, val av revisorer och revisorssuppleanter;
 12. Beslut i annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 15
Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

---

Relaterad information

Bolagsordning antagen vid årsstämma den 13 april 2021