Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Årsstämma 2023

Årsstämma i Saab AB äger rum onsdagen den 5 april 2023 kl. 15.00 i Bankvalvet, Sergel Hub, Sveavägen 10A, Stockholm.

hero_image_mountains_1920x1440px.jpg

Insläpp och registrering börjar kl. 13.30.

Aktieägarna har även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Årsstämman kan följas via webbsändning på denna webbplats. Länk kommer att läggas ut här på stämmodagen.

Årsstämman kommer att hållas på svenska.

Kallelse till årsstämma 2023

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar delta i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

  • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per den 28 mars 2023,
  • dels senast den 30 mars 2023 anmäla sig

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två stycken). Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman och senast den 3 april 2023. Fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan.

Fulllmaktsformulär

Vänligen ta ej med stora väskor eller annat bagage till årsstämman.

Inträdeskort

Inträdeskort som berättigar till deltagande i årsstämman kommer att skickas ut efter den 28 mars. Om inträdeskort ej erhållits är du ändå berättigad att delta i årsstämman om du visar legitimation vid inpasseringen till stämman. Vid frågor ring 013-18 20 55.

Poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

  • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per den 28 mars 2023,
  • dels senast den 30 mars 2023 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Observera att den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt ovan under ”Deltagande i stämmolokalen”.

För poströstning ska nedan formulär användas. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 30 mars 2023 via post till Saab AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.

Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats senast den 30 mars 2023.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt och andra behörighetshandlingar biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls nedan.

Ytterligare information avseende poströstning finns i poströstningsformuläret.

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 28 mars 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner och tidsfrist.  Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 30 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Styrelsens förslag (punkt 8b och 14-16 på dagordningen)

Styrelsens förslag avseende punkterna 8b, 14-16 på dagordningen ingår i kallelsen.

Styrelsens ersättningsrapport 2022

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § Aktiebolagslagen

Utlåtande av Newsec AB i anledning av punkt 16

Valberedningens förslag (punkt 1 och 9-12 på dagordningen)

Valberedningens förslag 2023

Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2023

Valberedningens motiverade yttrande 2023

Övrig information

Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Onsdagen den 15 februari 2023 var sista dagen för aktieägare att inkomma med förslag till ärenden att tas upp på agendan.

Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma 2023

Valberedning inför Saabs årsstämma 2023

Års- och hållbarhetsredovisning

Här kan du ladda ner Års- och hållbarhetsredovisningen:
Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Beställ tryckt version av redovisningen via nedanstående länk:
Beställ Års- och hållbarhetsredovisningen 2022